Polityka prywatności 

W wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DALEJ: „RODO”), Administrator danych osobowych informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników www.thebowlbook.pl jest:
  Natalia Kusiak
  ul. Grodzka 15
  38-400 Krosno
  NIP: 6842358165
 2. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się:
  • pod adresem korespondencyjnym: Natalia Kusiak, ul. Grodzka 15, 38-400 Krosno
  • pod adresem poczty elektronicznej: hello@thebowlbook.pl
  • telefonicznie pod nr telefonu: 882701229
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
  • Natalia Kusiak, ul. Grodzka 15, 38-400 Krosno, email: hello@thebowlbook.pl
 4. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i w następujących okresach:
  • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,
  • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO –  dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy sprzedaży, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń;
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących przed zawarciem umowy, co jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązania kontaktu i załatwienia sprawy;
  • celach marketingowych na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzana danych;
  • celach związanych z technologią cookies –  art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 5. W celu realizacji umowy o świadczenie usług Administrator przetwarza również informacje dotyczące urządzenia Kupującego w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usług , tj. umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem Sklepu i jego załącznikami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta ze Sklepu thebowlbook.pl
 6. Odbiorcami danych osobowych Kupującego lub kategoriami odbiorców są: 
  • urzędy skarbowe: Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście, ul. Lindleya 14, Warszawa
  • biuro rachunkowe: TL Solution sp. z o.o. ul. Wiertnicza 142, Warszawa
  • hostingodawca: nazwa.pl sp. z o.o. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków
  • dostawca systemu do fakturowania wFirma, Web INnovative Software Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 105/21 51-166 Wrocław
  • dostawca systemu mailingowego Imker Krzysztof  Bartnik z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 55A
  • Google Analytics Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
  • media społecznościowe: Facebook Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)
  • banki Santander Bank Polska S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
  • podmioty obsługujące płatności PAYPRO Spółka Akcyjna, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, województwo pomorskie 
  • Firmy kurierskie InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000543759, NIP: 6793108059), Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13),  Fedex Express Polska Sp. Z. o. o. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa,
  • Firmy logistyczne Imker Krzysztof  Bartnik z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 55
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych 
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych 
  • prawo do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych 
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub 
  • art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa art. 9 ust. 1  RODO) 
  • każdej osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących sytuacjach: 
  • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi] lub art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem], w tym profilowania na podstawie tych przepisów, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą; 
  • Administratorowi danych osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
  • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 10. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba  której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  • telefonicznie: (22) 531 03 00.
 12. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy, osoba jest zobowiązania do ich podania, zaś ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 13. Bezpieczeństwo przetwarzania
  • Administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
   • pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
   • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
   • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
   • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 14. System Administratora wykorzystuje technologię plików cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW, który odwiedza Kupujący, i zapisywane na stronie Kupującego, zazwyczaj na twardym dysku urządzenia końcowego (komputer, tablet, laptop, smartfon), z którego korzysta on w celu przeglądania stron internetowych. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony thebowlbook.pl 
  • Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA)
  • Meta Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)
 15. W celu korzystania z usług przez Kupującego, konieczne jest posiadanie: 
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
 16. Administrator w ramach Sklepu stosuje następujące formularze:
  • Formularz Zamówienia – umożliwia dokonanie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną. Formularz Zamówienia wymaga podania: imienia, nazwiska/ nazwa firmy (opcjonalnie), miejsce wydania Zamówienia (miejscowość, kod pocztowy, ulica i nr domu), adresu e-mail, numeru telefonu, NIP (opcjonalnie). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.  Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
  • Formularz odstąpienia od umowy –  umożliwia Kupującemu na warunkach opisanych w Regulaminie Sklepu odstąpienie od umowy. Formularz odstąpienia od umowy wymaga podania: imienia i nazwiska, adresu. Skorzystanie z formularza udostępnionego przez sprzedawcę nie jest konieczne. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania związanego z  odstąpieniem od umowy oraz maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń.
  • Formularz zapisu na newsletter – umożliwia Kupującemu zapis do newslettera. Formularz zapisu na newsletter wymaga podania: imienia i adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na:
   • wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą e-maila, 
   • wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika  w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora
   • przedstawianie Użytkownikowi informacji handlowych.
  • Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.
 17. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora danych osobowych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Kupującym dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.